Disclaimer


Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van deze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

TVFacts.nl houdt rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Zodoende zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden.

Alle publicaties van TVFacts.nl zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van TVFacts.nl.

Alle door TVFacts.nl gebruikte foto's en illustraties zijn gevonden op het internet en worden als dusdanig beschouwd als deel van het publieke domein. Indien onverhoopt materiaal op deze site aanwezig is waarop u het copyright heeft, dan kunt u via onderstaand e-mailadres contact met ons opnemen. Het materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Voor meer informatie kunt u ons mailen: info@tvfacts.nl